TOP UP
REGISTER
ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลด Legend of Swordman : กระบี่มังกรหยก
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

สมาร์ทโฟน ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
IOS
- iPhone 7 หรือสูงกว่า
- iPad3 หรือสูงกว่า
- RAM 2GB ขึ้นไป
- ระบบปฏิบัติการ iOS 12 ขึ้นไป

Android
- CPU: Coretex A9 หรือสูงกว่า, 1.5GHz dual-core
- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
- RAM 4GB ขึ้นไป


*ความจำในตัวเครื่องต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยว่า 4GB*

FOLLOW US ON
Copyright © 2017 WinWin Interactive Co., Ltd. All rights Reserved

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://sword.winner.in.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้